Általános Szerződési Feltételek

Bevezetés

 

A Commonside.hu általános szerződési feltételek szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) Ujvári Hajnalka egyéni adószámos magánszemély (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Commonside.hu weboldalon (http://www.commonside.hu) a továbbiakban: Commonside.hu) elérhető online hirdetési, kereső és egyéb esetleges kiegészítő szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

 

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapjain (www.commonside.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.commonside.hu/aszf és letölthető az alábbi linkről: www.commonside.hu/aszf.pdf

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar és angol nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltatói adatok

 

A szolgáltató neve: Ujvári Hajnalka

A szolgáltató székhelye: 2252 Tóalmás Moszkva u. 3-5

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@commonside.hu Nyilvántartási száma: 42184294

Adószáma: 53151911-1-43

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi Hivatala - Okmányirodai Osztály

Telefonszáma: 06 70 674 16 66

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-86994/2015

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

SKYNETWORK Hungary Bt.

5600 Békéscsaba, Jókai u. 14. II/8.

Web: weboldalkeszites.org.hu, whm.hu

E-mail: info@skynetwork.hu

Telefon: 20/2336362

Definíciók

 

Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 3.§ szakaszának d) pontja szerinti reklám, illetve bármely más, reklámnak nem minősülő tájékoztatás, a weboldalak felületein elhelyezett bármely anyag.

 

Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalat függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem. Jelen ÁSZF értelmezésében valamennyi Felhasználó egyben Felhasználónak is minősül.

 

Hozzászólás: mindazon információkat, felhasználói tartalmakat magában foglalja, melyeket a Szolgáltató weboldalán a Felhasználók bármelyike által elkészített formában közöl, függetlenül a Moderálás lehetőségétől.

 

Moderálás: a Hozzászólások, felhasználói tartalmak utólagos formai és tartalmi szempontú korrekciója, mely magában foglalja a törlést, a Felhasználó jogainak korlátozását, illetve a Felhasználó időszakos vagy végleges kizárását is.

 

 

Hatály és alapvetés:

 

 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

 1. A jelen Szabályzat 2015. június 22. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

 1.  Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 

 1. Szolgáltató a fizetős szolgáltatások esetén főszabály szerint papír alapú számlát állít ki. A szolgáltatás ellenértékének kifizetése átutalással történhet, mely esetben az átutalás megérkeztét követő 24 órán belül lesz aktív Felhasználó számára a szolgáltatás.

 

 1. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

Általános rendelkezések

 

 1. Felhasználó számára a Szolgáltató önálló felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít.

 

 1. Ahhoz, hogy a weboldal teljes körű felhasználója legyen Felhasználó, először regisztrálnia kell magát.

 

 1. Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

 

 1. Felhasználó a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén az esetlegesen létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

 1. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

 1. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

 1. Regisztrált felhasználóként a Felhasználónak lehetősége van elérni az oldal összes funkcióját és megkezdheti kihasználni lehetőségeit. A regisztrációt követően Felhasználó eléri a saját adminisztrációs felületét.

 

 1. A felhasználói fiók törlésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony megszűnik.

 

 1. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és a Szolgáltató között elektronikus szerződés jön létre, a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel.

 

 1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

 

 1. Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a használat keretében feltöltött fényképek tekintetében Szolgáltatót korlátozás nélküli felhasználási jog (többszörözés, terjesztés, nyilvánossághoz közvetítés) illeti. Fenti rendelkezés azonban nem gátolja Felhasználó szerzői és vagyoni jogainak gyakorlását.

 

 1. Tilos a weboldalakon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 1. Tekintettel arra, hogy a weboldalak tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat – amennyiben hatályos törvények eltérően nem rendelkeznek – a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében.

 

 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a weboldalak hivatkoznak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a Felhasználók által elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak. Amennyiben az ilyen módon közzétett linkekkel kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden tekintetben.

 

 1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalak tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, a Szolgáltató éves 99,5%-os rendelkezésre állási vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

A hozzászólásokkal és a moderálással kapcsolatos rendelkezések

 

 1. A Szolgáltató főszabály szerint nem felel a felhasználói tartalomért. A Hozzászólás tartalmáért való felelősség kizárólag a Hozzászólást elhelyező Felhasználót terheli azzal, hogy a Felhasználó teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Felhasználó tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

 

 1. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Weboldalakon a Hozzászólásokat a Szolgáltató utólagosan moderálja. A Moderálás során a Szolgáltató tiszteletben tartja a vélemények különbözőségét, azonban eltávolítja a jogszabályba, illetve a jelen ÁSZF bármely vonatkozó rendelkezésébe ütköző Hozzászólást.

 

 1. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a hozzászólási felületek szolgáltatását vagy annak egy részét bármikor korlátozza vagy felfüggessze.

 

 1. A Hozzászólási lehetőséget a Szolgáltató minden Felhasználó részére biztosítja, akik véleményüket a jelen ÁSZF-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak megtartásával tehetik közzé, a kommentálási lehetőségüket kötelesek jogszerű és törvényes célokra és módon használni. Aki Felhasználóként él a Hozzászólás lehetőségével, ezzel elfogadja az ÁSZF moderálásra és hozzászólásra vonatkozó jelen fejezetében foglalt feltételeket, valamint az ÁSZF általános rendelkezéseiben foglaltakat.

 

 1. Regisztráció speciális feltételei

 

Nem választható olyan nick, amely:

 

 1. jogszabályi értelemben védett név, élő közszereplő vagy közismert személy, történelmi személy neve vagy ahhoz megtévesztően hasonlít – kivéve, ha ez a Felhasználó anyakönyvezett neve;

 

 1. más jogos és méltányolható érdekeit sérti;

 

 1. már regisztrált nick-ként létezik, vagy ahhoz megtévesztően hasonlít;

 

 1. obszcén vagy trágár kifejezés;

 

 1. rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés;

 

 1. a jelen ÁSZF értelmében hirdetésnek tekinthető;

 

 1. egyértelműen köthető valamely tiltás alatt lévő másik nickhez;

 

 1. telefonszámot, IP címet, e-mail címet vagy webcímet tartalmaz.

 

 1. Amennyiben a Felhasználó a fenti pontba ütköző nicket használ, hozzászólásának tartalmától függetlenül kizárásra kerül.

 

 1. A Felhasználó regisztrációval hozzájárul a regisztráció során megadott személyes adatainak – az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célú és tartalmú – kezeléséhez az ott megfogalmazottak szerint.

 

 1. A Hozzászólás szerzői jogai a Felhasználót illetik, azzal, hogy a Hozzászólás Szolgáltatóhoz történő eljuttatásával (feltöltésével) a Felhasználó felhasználási engedélyt ad a Szolgáltatónak a Hozzászólás tárolására, másolására, közvetítésére, többszörözésére, terjesztésére, mely a nyilvánossághoz közvetítés jogát is magában foglalja.

 

 1. A jelen pontban foglalt felhasználási engedély határozatlan időtartamra és Magyarország területére szól. Jelen felhasználási engedély az átdolgozás jogát nem foglalja magában.

 

 1. A Szolgáltató a Hozzászólások vonatkozásában harmadik személynek felhasználási jogot nem adhat. A jelen pont szerint megadott felhasználási engedély a törölt Hozzászólásokra is kiterjed.

 

 1. A Szolgáltató a Hozzászólást teljes egészében és részeiben is törölheti.

 

 1. Formai szempontból tilos az olyan Hozzászólás közzététele, mely a weboldalak technikai működését, vagy annak rendeltetésszerű használatát akadályozza így különösen:

 

a) a Weboldalak működését befolyásoló kódot tartalmaz;

b) programokat, JAVA-alkalmazásokat, automatikusan induló file-letöltéseket tartalmaz;

c) szöveg nélküli hozzászólást, nagyméretű képet vagy ilyen file-t tartalmaz.

 

 1. Tartalmi szempontból tilos az olyan Hozzászólás közzététele, mely közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba, bármely csoport vagy személy jogába vagy jogos érdekébe ütközik, így különösen:

 

a) bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást tartalmaz;

b) már kimoderált vagy közzétett Hozzászólást ismétel meg (flood);

c) témához nem kapcsolódó bejegyzést tartalmaz (offolás);

d) agresszív, durva, obszcén, fenyegető, sértő, trágár vagy ízléstelen hangnemben fogalmazott, másokban megbotránkozást, félelmet keltő;

e) rasszista, kirekesztő, gyűlöletkeltő, rágalmazó vagy becsületsértő vagy egyébként személyiségi jogokat sért illetve ilyen tárgyú weboldalra mutató linket tartalmaz;

f) politikai agressziót vagy politikai agitációt tartalmaz;

g) személyes adatnak a közzétételét tartalmazza (akár az érintett hozzájárulásával);

h) a jelen ÁSZF értelmében Hirdetésnek tekinthető;

i) moderátort, a Szolgáltatót vagy a Szolgáltató bármely alkalmazottját sértő, becsmérlő megjegyzést tartalmaz;

j) más Felhasználót (nick-jét) sértő, becsmérlő megjegyzést tartalmaz.

k) olyan hiperhivatkozást tartalmaz, ami olyan weboldalra mutat, melynek tartalma az ÁSZF szabályaiba ütközik;

l) szerzői jogot, vagy egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogot sért, vagy erre buzdít (jogsértő képek, plagizálás stb.)

 

 1. Tilos továbbá:

 

 1. obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;

 

 1. olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, tudatmódosító anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például üdülési csekk, étkezési utalvány, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok);

 

 1. olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti;

 

 1. a moderátorok döntését felülbírálni és a törölt Felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni, illetve a Felhasználó regisztrációjának törlése, vagy korlátozása után új regisztrációt létesíteni.

 

 1. szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témakörben;

 

 1. más Felhasználó vagy a Szolgáltató alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználói néven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően;

 

 1. Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni;

 

 1. kérdésben vagy válaszban reklámot közzétenni, üzletszerű kereskedelmi tevékenységet folytatni.

 

 1. Főszabályként a törölt hozzászólásokra érkező válaszok is törlésre kerülnek, kivéve, ha tartalmuk a törölt hozzászólás hiányában is érthető.

 

 1. A gyűlöletkeltésért, mások sértegetéséért, provokálásért, trágárkodásért, rasszista stb. hozzászólások, vagy a közízlés megsértése esetén Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

 

 1. Fenntartja Szolgáltató a jogot, hogy a Felhasználó válaszát különösebb indoklás nélkül törölje.

 

 1. A felhasználói tartalmakat Szolgáltató nem archiválja, ezért amennyiben a Felhasználónak szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, gondoskodnia kell a megfelelő mentésről és tárolásról!

 

 1. A Szolgáltató jogosult a jelen fejezetben foglalt moderálási szabályokat megsértő Felhasználók jogainak korlátozására, illetve a Felhasználók kitiltására az alábbiak szerint:

 

 1. a jelen fejezetben foglalt szabályokat szándékosan megsértő Felhasználók hozzászólási jogait a Szolgáltató korlátozhatja, akként, hogy meghatározott bejegyzéshez történő további hozzászólási lehetőséget nem biztosít számára.

 

 1. a jelen fejezetben foglalt szabályokat szándékosan és ismétlődően megsértő Felhasználók összes addig közzétett hozzászólását is törölheti a Szolgáltató. Az ilyen törlést megelőzően a Szolgáltató a Felhasználó regisztrációjában megadott e-mail címén erre figyelmezteti a Felhasználót.

 

 1. amennyiben a Felhasználó Hozzászólásai kirívóan súlyosan és/vagy többször ismétlődően sértik a jelen ÁSZF Hozzászólásra és Moderálásra vonatkozó szabályait a Szolgáltató jogosult a Felhasználó végleges kitiltására, a regisztráció törlésére.

Felelősségek

 

 1. A Commonside.hu működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a Commonside.hu-n közzétett, nem tőle származó termékekkel, hirdetésekkel, felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

 

 1. Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapoknak a működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

 

 1. Jogszabályban meghatározott kivételekkel a weboldalon a Felhasználó által elhelyezett tartalmak, közzé tett hirdetések vagy egyéb anyagok tartalmáért illetve jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. A termékek tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért kizárólag a Felhasználó felel.

 

 1. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek a Commonside.hu-on elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Továbbá Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

 

 1. Fizetős szolgáltatások esetén a Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség.

 

 1. A szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől. Szolgáltató nem kíván részt venni az ilyen jogvitákban. Ezekben az esetekben Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása bármely Felhasználó(k) regisztrációját törölje.

 

 1. A Felhasználók által a Commonside.hu-ra feltöltött tartalmat, hirdetést Szolgáltató ellenőrizheti. A feltöltött tartalmat, ha az jogellenes, vagy nem felel meg a jelen szabályzatban meghatározott követelményeknek, eltávolíthatja.

 

 1. Amennyiben a Commonside.hu-on a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá vállalja, hogy a Szolgáltató jó hírnevének visszaszerzése érdekében mindent megtesz, amit tőle a Szolgáltató jogosan elvárhat, kér és követel.

 

 1. A Felhasználó köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módon használni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tesz közzé olyan tartalmat, amely az Európai Unió, vagy Magyarország jogszabályaiba ütközik, vagy sérti az Internet etikai kódexét.

 

 1. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.

 

 1. A Szolgáltató a Felhasználók közötti és a Felhasználótól Szolgáltató felé irányuló adatforgalmat jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja a szerződést, és törölheti az adott terméket, vagy az adott Felhasználót. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre azonban nem mentesíti a Felhasználót a jogszerűtlen használat miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Felhasználó visel. A Felhasználó teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Felhasználó tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

 

 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználók által a Honlapon megadott e-mail-címekre nem jogosult reklám-, vagy egyéb, a Szolgáltató üzleti érdekeit vagy jó hírnevét sértő  üzeneteket küldeni. A Szolgáltató üzleti érdekeit sérti különösen is minden olyan üzenet, amely az e-mail cím nyilvánosságra hozatalának céljától eltér.  Amennyiben ezt mégis megteszi és a Szolgáltató által számára akár elektronikus levélben is küldött figyelmeztetés ellenére tovább folytatja, azt a Felek szerződésszegésnek tekintik, és a Felhasználó kötbért köteles a Szolgáltatónak fizetni. A kötbér összege 100.000 Ft. A Szolgáltató jogosult az ilyen üzeneteket rögzíteni, és azt a jogsértés bizonyítására felhasználni.

Szolgáltatás megtagadása

 

 1. Amennyiben a Felhasználó a rendelkezésére bocsátott felületeken a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül az Commonside.hu számára konkurens vagy a Szolgáltató üzleti érdekeit egyéb módon sértő tartalmat jelenít meg a Szolgáltató jogosult a tartalom eltávolítására a Felhasználó előzetes értesítése nélkül.

 

 1. A Szolgáltató nem teszi közzé, illetve jogosult eltávolítani az olyan tartalmakat, amelyek félrevezető módon azt a látszatot keltik, hogy az adott terméket a Szolgáltató támogatja.

 

 1. A Szolgáltató a Szolgáltatást abban az esetben is megtagadhatja, ha az technikai okokból nem teljesíthető, vagy a jelen ÁSZF bármely pontját sérti.

 

 1. A Szolgáltatás megtagadásával egyidejűleg a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Felhasználó szerződését, azzal, hogy a teljesítés jelen pont szerinti megtagadása esetén a Szolgáltatót semmilyen kártérítési vagy szavatossági kötelezettség nem terheli.

Szerzői Jogok

 1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Commonside.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

 

 1. Miután a Commonside.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a Commonside.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 1. A Commonside.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

 1. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

 

 1. Tilos továbbá a Commonside.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Commonside.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

 

 1. A Commonside.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

 1. Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

Felmondási jog

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog.

Adatvédelem

 

A Commonside.hu adatkezelési tájékoztatója elérhető innen: http://commonside.hu/adatvedelem

Panaszkezelés

 

 1. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

 

 1. Vagy területi szerveihez:

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Fogyasztóvédelmi Osztály vezetője: Dr. Bobál Pál

Fogyasztói Kapcsolatok Osztály vezetője Selmeczi Zsuzsanna

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:

 •  

 

 1. Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

Egyéb rendelkezések

 

 1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

 1. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

 1. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

 1. Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

Budapest, 2015. június 22.

 

 erezd7.png hirdetesek-banner3.png

Scroll to Top